| تاریخ ارسال: 1397/2/15 | 
 • بررسی مولکولی شاخص های ژنتیکی مقاومت به کینولونها از نوع qnr شامل qnrAو qnrB و qnrS در ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومونیه جدا شده در تهران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • مطالعه مسیرهای متابولیک درگیر و متابولیتهای ادراری همبسته با کاهش عملکرد کلیه در گلومرولونفریتهای اولیه با استفاده از روشهای متابولومیکی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تدوین دستورالعمل مراقبت حشره شناسی و پیشگیری علیه ناقلین تب دانگ، چیکونگونیا و ویروس زیکا در ایران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثرات مصرف خوراکی عصاره آبی – الکلی دانه گیاه سیاه‌دانه بر مدل تجربی افسردگی پس از زایمان القاء‌شده با پروژسترون در موش سوری(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تعیین و مقایسه الگوی پروتئوم سلولهای سرطانی پستان انسان قبل و پس از تیمار با اجزائ موثره زعفران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تولید پلی کلونال آنتی بادی ضد دومین های HER3 انسانی و ارزیابی اثرات ضد توموری آن در مدل invitro(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ساخت یک نانوژنوسنسور الکتروشیمیایی جهت تشخیص DNA متیله ی آزاد در گردش خون(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بیوسنسورهای مبتنی بر DNA(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی همراهی میزان سرمی پروتئین حامل ویتامین D و میزان دسترسی بیولوژیک به این ویتامین با عوارض دیابت(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی نقص لوپ اینترلوکین 12 / اینترفرون گاما در بالغین مبتلا به عفونت های مایکوباکتریایی در ایران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • غربالگری عفونت سل نهفته در کارکنان کادر درمانی بیمارستان مرکز طبی کودکان با استفاده از تکنیک آزادسازی اینترفرون گاما و تست پوستی توبرکولین(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی تولید باکتریوسین در لاکتوباسیل های جدا شده از شیر مادر(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی فارماکوکنیتیک و جذب فرمول خشک داروی لووفلکساسین حاوی آمینو اسیدهای D و نمکهای فلزی با استفاده از پرفیوژن ریوی موش صحرایییییی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تهیه واکسن زنده لیشمانیا ماژور سویه استاندارد ایران(MRHO/IR/75/ER) با حذف ژن P27 به روش knock-out و ارزیابی آن در سگ به عنوان مخزن بالقوه لیشمانیوز احشائی انسان(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • اثر ضدباکتریایی ایندوسیانین سبز تثبیت شده بر روی صفحات گرافن اکسید اصلاح شده به روش photodynamic therapy(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تعیین خصوصیات دموگرافیک و شیوع و بروز ام-اس و شیوع ام-اس فامیلی در میان بیماران مراجعه کننده به انجمن ام-اس استان تهران طی سالهای 1395-1380(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ارائه یک روش استخراج و پیش تغلیظ جهت اندازه گیری مقادیر بسیار کم داروهای سولفونامیدی در محیط های آبی با استفاده از نانو جاذب مغناطیسی پوشش داده شده با تیتانیوم – گرافن اکساید(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی نقش گیرنده های 5-HT 7 در تغییرات الکتروفیزیولوژیک شکل پذیری سیناپسی هیپوکامپ در یک موش مدل اوتیسمی القاء شده با والپروئیک اسید(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • مقایسه ی سطح سرمی بیسفنول آ و فتالات در کودکان و نوجوانان با و بدون اضافه وزن و با و بدون عامل خطرزای کاردیومتابلیک(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی ارتباط بین فلزات سنگین در خون مادران باردار با وزن هنگام تولد نوزاد و تولد زودرس(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تهیه و ارزیابی دندریمر PAMAM هدفمند شده با هیالورونیک اسید به منظور دارورسانی کلروکین و let-7b miRNA در سرطان ریه(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ژن رسانی به سلولهای مخاطی با استفاده از نانوذرات تهیه شده از یک مشتق جدید کایتوزان(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی ارتباط دریافت غذایی اسیدهای آمینه و بروز پرفشاری خون در بزرگسالان شهر تهران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • سگمنتاسیون کبد و توده های کبدی در تصویر MR با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای اصلاح تضعیف در تصویر برداری PET/MR(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ایمنی زایی پروتئین برون غشایی نوترکیب OMA87 اسنیتوباکتر بومانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • پایدارسازی نوشیدنی ماست میوه ای پروبیوتیک با استفاده از پکتین(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • مقایسه کیفی فرآورده FP24 با فرآورده FFP(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • برپایی و ارزیابی متد جرم سنجی مضاعف برای تشخیص بیماریهای مادر زادی متابولیک در ایران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • مقایسه اثربخشی دو محیط کشت تجاری acti cho p و cd forti cho بر میزان رشد، دانسیته و راندمان بیان سلول مولد مونوکلونال آنتی بادی آدالیموماب(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ارزیابی فیزیولوژیک لرزش دست توسط لرزه نگار پوشیدنی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات بیولوژیک دوگونه Eryngium billardieri , Eryngium thyrsoidum(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • مطالعه اهمیت بالینی TNF-α در غدد لنفاوی درناژکننده تومور پستان(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • طراحی، سنتز و ارزیابی پیش‌داروی آمینواسید متوترکسات برای افزایش دارورسانی به مغز:مطالعات درون تن و برون تن(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی ارتباطHSP70 ،مارکرهای التهابی(TNFα, hs-CRP) ،مارکرهای اکسیداتیو وآنتی اکسیداتیو( AGEs,AOPP,MDA,Ox-LDL,NO,FRAPP) و هورمونهای جنسی (Estradiol,SHBG) در بیماران دیابتی نوع2 با و بدون آدنوکارسینوم اندومتر و گروه کنترل(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تاثیر مکملیاری نانوکورکومین بر تعادل سیستم ایمنی در بیماران مبتلا به میگرن(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تشخیص ژنتیک 5 بیمار SCID با ژنتیک ناشناخته به روش Next generation sequencing(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • طراحی، سنتز و بررسی خصوصیات نورحسگرهای جدیدی برای کاربردهای احتمالی در درمان فتودینامیکی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • سنتر و فرمولاسیون نانوذرات مغناطیسی کونژوگه شده با آپتامر موسین-1 و دوکسوروبیسین برای درمان هدفمند سرطان سینه(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی حضور و تیتر آنتی بادی های اختصاصی و غیراختصاصی ضد HLA و آنتی بادی های ضد MICA در بیماران پیوند کلیه و ارتباط آن با علایم بالینی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • راه اندازی بانک اطلاعاتی بیماران سرپایی و بستری مراجعه کننده به بخش آلرژی ایمونولوژی بالینی بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران- سال 1396(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تعیین نقش احتمالی اعضای خانواده MAPKها (JNK, ERK,P38) در القاء مقاومت به انسولین ناشی از التهاب نورونی در سلول های کشت یافته هیپوکمپ(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • راه انداری یک روش ساده و ارزان در تمایز سلولهای بنیادی جدا شده از بند ناف انسان به سلولهای مولد انسولین و بررسی قدرت سلولهای تمایز یافته در مهار پاسخهای ایمنی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی کلسیم اسکور عروق کرونر و ارتباط آن با دانشیته استخوانی، مارکرهای استخوانی و ویتامین د در زنان یائسه و اعتبار سنجی مدلهای ارزیابی ریسک پوکی استخوان و معیار ارزیابی ریسک شکستگی استخوان(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی اثرات آنتی میکروبی و سایتوتوکسیک گیاه شنبلیله تهرانی Trigonella tehranica(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • آثار مزمن اپیژنتیکی خردل گوگردی در جانبازان شیمیایی خراسان رضوی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • اثر کروسین همراه با داروهای استاندارد در درمان تجربی کانسر کولون(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • فرمولاسیون و ارزیابی نانوذرات لیپیدی بارگذاری شده با سوماتریپتان(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی میزان غلظت روی سرم در دانش آموزان 6-18 ساله ایرانی در سال 1394: مطالعه کاسپین 5(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی بیومارکرهای رد هومورال و سلولهای B reg در بیماران پیوند کلیه(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بهینه سازی شرایط تولید نسل جدیدی از رتپلاز با حلالیت و پایداری بالا در  Escherichia coli با استفاده از بیورآکتور(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • دارورسانی هدفمند دگزامتازون با استفاده از نانو امولسیون با هدف بهبود درمان آرتریت روماتوئید(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثرات عصاره خیار تلخ Momordica Charantia بر دیابت و پروفایل ژنی پانکراس در رت های نر دیابتی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ساخت و بررسی عملکرد رزین Amberlite XAD7 و Amberlite XAD7 اصلاح شده با TiO2در حذف کروم شش ظرفیتی(Cr6+) از محلولهای آبی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تشخیص زودرس بیماران مبتلا به (TRMA) Thiamin Responsive Megaloblastic Anemia برای جلوگیری از megaloblastic ، دیابت و ناشنوایی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • سنتز پپتیدهای نافذ سلولی کاتیونی-آمفی فیل حاوی آرژینین و تریپتوفان و بررسی برداشت سلولی و کارائی لیپوزومهای حاوی اگزالی پلاتین اصلاح شده با آنها(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ارزشیابی اجرای مقدماتی یک برنامه آموزش سلامت روان کودک به پزشکان عمومی همکار مراکز سلامت روان جامعه نگر در ایران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی جهش های ژن NPHS2 در نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به سندرم نفروتیک مقاوم به استروئید در شمال غرب ایران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ایجاد بانک زیستی از نمونه خون، سرم و DNA بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و اپتیک نورایتیس در مرکز تحقیقات ام اس(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • استخراج و تکثیر سلول‏های بنیادی اووگونی موشی در سیستم کشت سه بعدی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • برآورد شیوع کمبود ویتامین دی و عوامل موثر بر آن در جمعیت روستائی استان بوشهر(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی ژن های مستعدکننده ابتلا به سرطان از لحاظ موتاسیون های پاتوژنیک در بیماران ایرانی مبتلا به کنسر پانکراس(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی پلی مورفیسم های miR499A .mir125A و ژن های دخیل در بیوژنز microRNA (DICER, DROSHA, XPO5) در بیماران مبتلا به هاشیموتو در مقایسه با افراد سالم(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تاثیر تجویز اینترانازال سربرولایزین بر فعالیت شناختی بعد از ایسکمی مدیال پرفرونتال کورتکس در مدل فتوترومبوز موش آزمایشگاهی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی توزیع علل بستری به تفکیک سن و جنس در سطوح ملی و استانی در کشور جمهوری اسلامی ایران از سال 1990 تا 2016 و تحلیل نابرابری ها(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تحلیل روند بروز بیماری دیابت نوع 1؛مطالعه گذشته نگر در استان صفهان(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • Determination and Method of Eliminating the Residual Antibiotics from Homograft Heart Valves(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ترجمه و ارزیابی روایی و پایایی و انطباق فرهنگی نسخه فارسیMini International Neuropsychiatric Interview (MINI) در نمونه ای از بیماران ایرانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • نانوذرات مغناطیسی حاوی ارلوتینیب کونژوگه شده با آپتامر موسین-1 برای درمان سرطان ریه(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • سنجش پایایی و روایی پیشنویس «فرم درخواست بررسی پروپوزال پژوهشی توسط کمیته های اخلاق در پژوهش ها یزیست پزشکی» است(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • شناسایی باکتریهای ایزوله شده هتروتروفیک در آب آشامیدنی تصفیه شده توسط سیستمهای تصفیه آب خانگی با استفاده از آنالیز تعیین توالی DNA(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی تایرهای خودروی وارداتی به عنوان یک منبع بالقوه برای ورود پشه های آئدس به ایران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • طراحی، آماده سازی و تولید کیت تشخیصی برای سنجش انسولین انسانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تدوین نقشه راه ارتقای وضعیت سیاست‌گذاری مطلع از شواهد در بخش سلامت کشور (گام اول)(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بهینه سازی فرآیند کشت صنعتی برای تولید انبوه لیشمانیا تارنتولی، با توان بیان پروتئین PpSP15 آنتی ژن بزاق پشه خاکی) به عنوان کاندید واکسن(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • سنتز سبز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی، طلا و نقره با کمک چهار عصاره ی گیاهی و تعیین فعالیت ضد لشمانیایی آنها(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر مکمل یاری ترکیب منیزیم و روی بر پروفایل های متابولیک و ژنتیک در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ساخت پوشش ترمیمی نانوفیبری حامل α – بیزابولول و ارزیابی اثرات ضد درماتوفیتی آن در شرایط آزمایشگاهی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • حذف آلاینده سمی بیس فنل آ از آبهای آلوده با استفاده از فناوری پیشرفته نوین VUV/H2O2(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی تنوع ژنی اینترلوکین 10 و فاکتور رشد توموری بتا در افراد مبتلا به دژنراسیون دیسک بین مهره ای(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی شیوع اچ.ای.وی و الگوی رفتارهای پرخطر در میان مردان در معرض بیشترین آسیب در تهران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ارتباط بین مصرف حبوبات و مغزها با اختلالات روانی در بزرگسالان ایرانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تهیه سلولهای بنیادی مزانشیمی و دندریتیکی بیان کننده پروتئین MPER-V3 ویروس HIV-1 به منظور ارزیابی و مقایسه ایمنی زایی آنها در مدل موشی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تشخیص زودهنگام اختلالات حرکتی در بیماران مبتلا به سرطان(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی بیان لیگاند و گیرنده کموکاین هایCCL5/CCR5 و CCL2/CCR2 قبل و بعد از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد AML)(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • مطالعه خصوصیات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی سلولهای مزانشیمی بنیادی جدا شده از نمونه مغز استخوان انسان قبل و بعد از تمایز به هپاتوسیتهای دارای فعالیت بیولوژیکی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • غربالگری، شناسایی و بررسی رشد و تولید یک سویه قارچی مولد آنزیم لکاز روی محیط کشت جامد و خالص سازی نسبی آنزیم(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تفاوت بیانmicroRNA– 34a در سلولهای بنیادی مزانشیمی ترانس دیفرانسیه به سلول های شبه نورونی مشتق شده از مغز استخوان(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تهیه و شناسایی نانوساختارهای سرب تیتانات با استفاده از فرآیند سل- ژل و بررسی کاربرد فتوکاتالیستی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی شیوع پرفشاری خون در ایران به تفکیک استان از 1990 تا 2016(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • سنتز و ارزیابی invitro نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با کوپلیمر های پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلیکول و لود شده با داروی 5-Fluorouracil و بررسی اثربخشی آن بر روی رده سلولی سرطانی ریه و تخمدان(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی عوارض خونی ناشی از دارو درمانی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی ارتباط بین rs116843064 در ژن ANGPTL4 با سندروم متابولیک(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • اندازه گیری غلظت فلزات سنگین مس، روی، آهن، کادمیوم و سرب در گندم های جمع آوری شده از سیلوهای استان گلستان به روش طیف سنجی جذب اتمی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بیان ژن گزارشگر GFP در مراحل مختلف اکینوکوکوس گرانولوزوس به کمک روش وکتور های لنتی ویروسی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • گروه بندی ژنتیکی استرین های کاندیدا پاراپسیلوزیس جدا شده از کودکان و نوزادان مبتلا به کاندیدمی، با استفاده از آنالیز مارکر های میکروساتلایت پلی مرفیک(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر امگا-3 بر روی تغییرات سطح سرمی سیتوکین های Th1/Th2/ Th9 /Th17/Th22 در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایزیافته تحت درمان با ید رادیواکتیو(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • رابطه سطح بزاقی 25 هیدروکسی ویتامین دی ، Myelin Basic Protein ، tau protein و Talin-1با شدت بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS)(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • اثر اسید الاجیک، روتین، و اس-آلیل سیستئین بر آسیب حاد کلیوی القا شده با لیپوپلی ساکارید در موش کوچک آزمایشگاهی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تصحیح بیش برآوردی و کم برآوردی بروز سرطان روده بزرگ در استانهای ایران با روش بیزی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • سطوح پایین لیپوپروتین کم چگالی و خطر دیابت نوع دو: مطالعه پیشگیری از دیابت اصفهان(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی کاهش توانایی تولید بیوفیلم در سویه های مقاوم به کلستین سودوموناس آئروژینوزا(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • اثر اسید فرولیک و سسامین برمدل تجربی آسیب حاد کلیوی القا شده با لیپوپلی ساکارید در موش کوچک ازمایشگاهی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تولید سازه ژنی جهت تولید داروی نوترکیب Teduglutide(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • مطالعات پایشی بر روی آسپرژیلوس ترئوس در ایران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی میزان حذف داروی ضد التهاب غیر استروییدی دیکلوفناک به کمک روش فتوکاتالیتیکی در حضور نانوذرات سلنیوم بیوژنیک و نور UV(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بیوشیمی مقاومت کولکس پیپینس به حشره کشها(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی میزان پاسخدهی و رضایتمندی بیماران از درمان افتادگی پلک با تزریق فیلر در ابروها(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی رابطه واریانت های rs1544410 , rs2228570 رسپتور ویتامین D و پروتئین باندینگ ویتامین D و سطح سرمی ویتامین D با بیماری کلسیفیکاسیون دریچه میترال , دریچه آئورت و عروق کرونر قلب در جمعیت کرمانشاه(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر حفاظتی نانو ذره گالانژین برسمیت کبدی استامینوفن در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی ارزش پیش آگهی دهنده ارتشاح سلول های ایمنی در مبتلایان به سرطان کلون و رکتوم در مراحل مختلف(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی مرگ و میر در کوهورتی از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی چاقی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثربخشی انواع جراحی های چاقی بر عوارض و پیامدهای ناشی از آن: مرور نظام مند مطالعات پیشین(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • استفاده از مدل درزفیلا به منظور مطالعه عملکرد ژن جدید مسبب ناتوانی ذهنی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • آنالیز میکروبیوم نمونه مدفوع بیماران ایرانی مبتلاء به کانسر کولورکتال در مقایسه با گروه کنترل به روش سکانس کامل ژنوم(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • سنتز مشتقات جدید 2-آلکیل آمینو-5-(4-سیانوفنیل)بنزوفوران با اثر احتمالی آنتاگونیستی روی گیرنده H3(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • طراحی و ارزیابی پپتیدهای ضد میکروبی چندتایی گرفته شده از اژدهای کومودو(VaranusKomodensis) بر علیه گونه های مقاوم به آنتی بیوتیکAcinetobacterbaumannii(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی ارتباط شاخص التهابی رژیم غذایی با میزان ابتلاء به انواع سرطان، مرگ و میر و بستری مرتبط با آنها: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • اعتبارسنجی نسخه فارسی مقیاس چشمی شبیه سازی (Visual Analogue Scale) براساس ویژگی های شخصیتی افراد، 1396(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ارزیابی برون تنی اثرات محافظت کنندگی روغن دارچین و ترکیبات شیمیایی اصلی آن، سینامالدهید و سینامیک اسید، در سمیت القا شده توسط MPP+ در سلولهای(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی) PC-12
 • بررسی ارتباط امتیاز کیفیت غذایی سالمندان وخطر بیماری قلبی عروقی والتهاب در سالمندان ایرانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • مقایسه قدرت آنتی ژن B ژنوتیپ های G1 و G6 در تشخیص کیست های هیداتید انسانی با استفاده از روش الیزا(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی تغییر میزان غلظت DKK1در سرم افراد مبتلا به مالتیپل میلوما در مقایسه با افراد سالم با استفاده از روش الایزا در جهت معرفی آن به عنوان یک تومور مارکر تشخیصی موثر برای تشخیص و پیش آگهی ماتیپل میلوما(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی میزان شادکامی و عوامل مرتبط با آن در بزرگسالان جوان ایرانی: یک مطالعه ملی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر نانوکورکومین بر سرطان روده بزرگ القا شده به وسیله آزوکسی متان: مطالعات In vitro و In vivo(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی وضعیت فونستیک پشه خاکی ها با تاکید بر آلودگی آنها به انگل لیشمانیا با بکارگیری روشهای مولکولی در کانون مهم لیشمانیوز احشایی در استان اردبیل ، شمال غربی ایران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تحلیل کیفیت زندگی بازماندگان سرطان پستان در زنان ایرانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری: نقش سلامت معنوی و سلامت اجتماعی و سلامت روحی -روانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر هالوپریدول بر مسیر پیامرسانی کانونیکال WNT با تاکید بر میزان استرس اکسیداتیو و گلوتامات داخل سلولی در سلولهای پیش ساز عصبی مشتق از سلولهای بنیادی پرتوان القایی بدست آمده از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی ژنتیکی اپیدمیولوژی بیماری شارکوت ماری توث در جمعیت ایرانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر فتوترمال تراپی نانوساختار بر اساس پلی پیرول بر عفونت باکتری سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از دیود لیزر(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • کاربرد پیل سوخت میکروبی برای شیرین سازی آب دریای خزر و مقایسه با فرایندهای غشائی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر اسانس زنیان و آویشن شیرازی و مخلوط آن‌ها بربیان ژن های لیستریا مونوسیتوژنز در محیط براث و ماهی سالمون(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • زیست حسگر الکتروشیمیایی لیشمانیا اینفانتوم مبتنی بر نانوساختارهای طلا(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی کارایی مسیرهای ترشحی مختلف E. coli برای بیان پریپلاسمی هورمون رشد انسانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • شناسایی پروتئین های ایمنو دامینانت لیشمانیا اینفانتوم در سرم بیماران مبتلا به لیشمانیوز احشایی با تکنیک شات گان پروتئومیکس Shotgun proteomics(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • طراحی و سنتز مشتقات جدید بر پایه کومارین: معرف های چند منظوره در درمان بیماری آلزایمر(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی ارتباط بیماری قلبی عروقی(Coronary artery disease)و سطوح اسیدهای چرب(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ارائه روشی دربهینه سازی اندازه گیری فلوروکینولونها با کروماتوگرافی با کارایی بالا در محیط های پیچیده با استفاده از روش DLLME و تکنیکهای کمومتریکس(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی فیتوشیمی و اثر بیولوژیک نوعی گلسنگ ارزشمند در طب مردمی Diploschistes ocellatus(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • استخراج، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات گوگردی کمای هزار مسجدی و بررسی سمیت سلولی آنها(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر طیف های متوسط (UVB:280-315 nm) و بلند (UVA:315-400 nm) اشعه فرا بنفش تابشی از نور خورشید در تغییرات الگوی حساسیت دارویی و نیز تغییرات احتمالی در بیان ژن و تولید پروتئین در گونه های Malassezia globosa و Malassezia Sympodialis موجود در فلور نرمال پوست انسان ه منظور کنترل عفونت (Pityriasis versicolor(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تولید نرم افزار کمک تشخیص پاتولوژیک بیوپسی های پوستی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تهیه و ارزیابی سیستم خودریزامولسیون شونده داروی کم محلول ملوکسیکام(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تهیه سنسور الکتروشیمیایی برپایه الکترود خمیر کربن اصلاح شده برای سنجش آلفا- دی فلورومتیل اورنیتین(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • توسعه‌ی روشی سریع، آسان و ارزان بر پایه‌ی روش‌های نوین برای اندازه‌گیری بیومارکرهای استرس اکسیداتیو (هیدروژن پراکسید، مالون دی‌آلدهید و 4- هیدروکسی نوننال)(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • مقایسه صحت دو مدل پیشگویی کننده Canadaian C-Spine و NEXUS در شناسایی آسیب های مهم کلینیکی گردن در مصدومین ترومایی ایرانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ارزیابی توان بالقوه آنتی کلاستوژنی زعفران، ملاتونین، و فاموتیدین به تنهایی یا بطور ترکیبی در مقابل ناهنجاری های کروموزومی القا شده با پرتو در لنفوسیت های افراد سالم و افراد مبتلا به سرطان پستان(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تاثیر شکل های مختلف قرص بر روی پروفایل انحلال دارو(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر آگونیست های گیرنده‌ی PPAR-γ بر رفتارهای شبه اضطرابی و افسردگی القا شده بوسیله لیپوپلی ساکارید و سطح سیتوکینها و آسیب اکسیداتیو بافت مغز در موش‌ صحرایی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • توسعه داربست نانوفیبری بیواکتیو PCL/Collagen حاوی Emu oil جهت تکثیر و جاودانگی سلولهای بنیادی مزاشیمال مشتق از بافت چربی با هدف بکارگیری در اهداف پزشکی بازساختی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تعیین اسید نوکلیک موکورالها از نمونه های بالینی جدا شده از بیماران دیابتیک و مبتلا به نقص سیستم ایمنی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تصفیه آب حاوی آموکسی سیلین با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی حمایت شده با پرسولفات در حضور ذرات اکسید آهن تولیدی از مسیر الکتروشیمیایی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ترمیم زخم های عمیق پوستی با استفاده از پرده آمنیون فریز درای شده و الیگوساکارید لاکتو-ان-نئو تترائوز در مدل حیوانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • آنالیز سکانس مولتی لوکوس گونه های درماتوفیتی جدا شده از مشهد(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • برآورد هزینه های داشتن تغذیه مناسب در خانوارهای ایرانی بر اساس مطالعات سبد مطلوب غذایی و معیارهای جهانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • مقایسه تاثیر نانوذرات سلنیوم تولیدی در مایکوباکتریوم بویس و نانوذرات تولید شده در لاکتوباسیلوس پلانتاروم در افزایش پاسخ ایمنی واکسن هپاتیت B در مدل حیوانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • کاربرد یادگیری ماشین و مدل‌بندی خطی تعمیم یافته جریمه شده برای تحلیل داده-های ابربعد در مطالعات ژنتیکی GWA(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تولید نانوپارتیکل های اپسینه شده و بیوکونژوگه با آپتامر اختصاصی جهت درمان بهینه و هدفنمد سلول های سرطانی پستانی دارای گیرنده های MUC-1 در شرایط هایپوکسی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر آنتی اکسیدانی، ضدبیوفیلمی و ضدمیکروبی بیوسورفاکتانت های حاصل از باکتری باسیلوس آمیلولیکویی فشنس و سودوموناس آئروژینوزا(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • نقش گیرنده های آلفا آدرنرژیک در اثرا ضد غعالیت شبه صرعی ناشی از تحریک با فرکانس کم در برش های زنده هیپوکمپ موش صحرایی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تعیین کننده های نابرابری اقتصادی – اجتماعی در سلامت روانی در استان ایلام در سال 1396– یک مطالعه مقطعی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • طراحی، ساخت و ارزیابی کارایی برون تن داربست استخوانی حاوی نانوذرات ابریشم با قابلیت رهایش مولکول کوچک استخوان ساز سیمواستاتین جهت درمان نقایص استخوانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر سوماتریپتان بر مدل ایسکمی- ریپرفیوژن قلبی القا شده در موش صحرایی نر(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • سنتز سیستمهای ترانوستیک هدفمند بر پایه نانوذرات سیلیکای مزوپور فلورسانت-مگنتیک برای درمان سرطان کولون(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • کشف و ارزیابی داروی ضد آلزایمر از گرده گیاه زعفران ایرانی بر اساس استراتژی استخراج بر اساس فعالیت بیولوژیک(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • مطالعه کینتیکی برهم کنش آلبومین سرم گاوی با افزودنیهای غذایی آسکوربیل پالمیتات و آسکوربیل استئارات توسط دستگاه پلاسمون رزونانس سطح(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • افق‌نگاری کاربست فرآورده‌های واکسن انسانی در ایران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تولید و بررسی خصوصیات سلول‌های CART19 فراگیر (UCART19) هدفمند شده با نانوبادی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر اسانس های رزماری ، لاواند ، نعنا و میخک بر فعالیت آلفا ردوکتاز و رشد مو در یک مدل حیوانی آلوپسی آندروژنی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • غربالگری مجازی در مقیاس بزرگ برای شناسایی آلانین آمینوترانسفراز جدید مهار کننده (ALT)(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • طراحی و اجرای بانک اطلاعاتی الکترونیکی مبتنی بر شبکه برای سرطان های شایع ارولوژی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • اثر ورزش اختیاری بر اختلالات شناختی متعاقب محرومیت از خواب در موشهای صحرایی بالغ ماده: مطالعه رفتاری و الکتروفیزیولوژی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی ارتباط پلیمورفیسم های ژن APOAC4 و سکته قلبی زودرس در جمعیت ایران(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر لوتیراستام بر رشد و تمایز سلول های بنیادی عصبی به سلولهای عصبی بالغ(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی مقایسه‌ای اثر سایتوتوکسیک عصاره تام گیاه مازریون (Daphne mezereum) و گیاه اصلاح شده در طب سنتی ایرانی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • سرواپیدمیولو‍‍‍‍زی تب دانگ و چیکونگونیا در بیماران دارای تب و راش(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی غلظت سرب خون و عوامل مرتبط با آن در کارگران مشاغل در معرض سرب در استان خراسان جنوبی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تعیین میزان 25-هیدروکسی کولیکلسیفرول (25-هیدروکسی ویتامین (D3 در نمونه‌های سرم خون انسان به روش ریزاستخراج مایع-مایع پخشی به ‌همراه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و بهینه‌سازی عوامل موثر بر استخراج با استفاده از روش سطح پاسخ(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • طراحی و ساخت انکولیتیک هرپس ویروس بیان کننده HMGB1(high mobility group box1)(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر مقدار- پاسخ شیردهی و تعداد زایمان بر طول مدت بقا از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طول سال‌های 1393-1378(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • طراحی شاخص‌های ارزیابی دسترسی به دارو در پوشش همگانی سلامت(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • طراحی و تولید mRNA حامل ژن برای کاربردهای کلینیکال(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ساخت نانوکامپوزیت جدید مزوپور ام سی ام چهل و هشت هیدروکسی آپاتیت با توان رهایش دارو جهت کاربردهای دندانپزشکی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی کموکاین های التهابی MCP-1, CCL5, RANTES, IL8, CXCL9 and CXCL10 و بار ویرویس HTLV-I و بیان ژن Tax در بیماران HAM/TSP قبل و بعد از درمان با کورکومین(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تهیه نانوذرات اکسید نیکل و بررسی خواص ضدباکتریایی، مغناطیسی و فتوکاتالیستی آنها در تصفیه فاضلاب(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تعیین دقیق بیومارکر واسپین در مدل مقاومت به انسولین ناشی از دیازینون(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی عوامل خطر مرتبط با مرگ کودکان 1-59 ماهه در تعدادی از استان های کشور: مطالعه مورد- شاهدی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی اثر کارنوزیک اسید بر سمیت عصبی اکریل امید به روش درون و برون تنی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی آزمایشگاهی نانوالیاف پلی اکریلو نیتریل پوشیده شده از اوگنول بر علیه درماتوفیت ها(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تهیه داربست های پلی لاکتید گلیکولید ژلاتین به عنوان داربست مهندسی بافت غضروف(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • تولید کورس آنلاین غدد و متابولیسم برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ارزیابی اثربخشی آن با روش آموزش رو در رو(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • استفاده از ترکیبات آلژینات جداسازی شده از آلگ ها ی خلیج فارس در مدل حیوانی سوختگی(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی میکروRNA های در گردش (پلاسما) در بیماران مبتلا به آسم در دو گروه بالغین و کودکان(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • سنتز کمپلکس مس-مترونیدازول، بررسی اثرات سایتوتوکیسیتی و اکسیداتیو استرس، مطالعه برهمکنش با DNA(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • سنتزوبررسی اثرات سایتوتوکسیک مشتقات 1،3-دی آریل-5-(3،4،5- تری متوکسی فنیل) پیرازول ومطالعات داکینگ برای بررسی مهار پلیمریزاسیون توبولین(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی رابطه فقر و آب مروارید درمان نشده، استفاده از مدل mimic(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی علایم ادراری در مبتلایان سندرم دویک Devic نورومیلیت چشمی (NMO)(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • ارزیابی اثرات ایمونومدولاتوری و ضد التهابی سلول های بنیادی مزانشیمی تیمار شده با فاکتور نکروز کننده تومور و اینترلوکین-17 در مدل حیوانی انسفالومیلیت خود ایمنی تجربی (EAE)(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بیان CYPP4501A1 بعنوان بیومارکر غربالگری عوامل تراتوژن در کشت سلولهای Limb bud(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • بررسی شاخص DMFT و عوامل موثر بر آن در کودکان دبستانی ایران، یک مطالعه مبتنی بر جمعیت(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)
 • دارورسانی پوستی ملوکسیکام ازفرمولاسیون ژل توسط روش آیونتوفورزیس(چکیده فارسی، چکیده انگلیسی)


   
کلیدواژه ها: دانشجو | گرنت | دانشجو | پژوهشگر فرهیخته | پژوهشگر فرهیخته | گرنت | پژوهشگر فرهیخته | طرح تحقیقاتی | گرنت | طرح تحقیقاتی | دانشجو | دانشجو | پژوهشگر فرهیخته | دانشجو | گرنت | طرح تحقیقاتی | گرنت | گرنت | طرح تحقیقاتی | پژوهشگر فرهیخته | پژوهشگر فرهیخته | طرح تحقیقاتی | گرنت | طرح تحقیقاتی | دانشجو | پژوهشگر فرهیخته | دانشجو | طرح تحقیقاتی | گرنت | طرح تحقیقاتی | دانشجو | پژوهشگر فرهیخته | گرنت | پژوهشگر فرهیخته | دانشجو | گرنت | طرح تحقیقاتی | پژوهشگر فرهیخته | طرح تحقیقاتی | دانشجو |

دفعات مشاهده: 1609 بار   |   دفعات چاپ: 477 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر