راهنمای متقاضیان گرنت‌های تحقیقاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | 

راهنمای متقاضیان گرنت‌های تحقیقاتی

گرنت اصلی

 • مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران بر اساس اولویت‌های تحقیقاتی فراخوان شده توسط مؤسسه از طرح‌های تحقیقاتی حمایت مالی می‌کند.
 • اولویت‌های تحقیقاتی مؤسسه توسط هفت کمیته علمی مؤسسه که از صاحبنظران هر حیطه تشکیل شده تعیین می‌شود. برای اطلاع از اولویت هر کمیته به صفحات اختصاصی هر کمیته مراجعه کنید.
 • چنانچه طرح ارسالی در فراخوان‌‌های قبلی مورد پذیرش قرار نگرفته ارسال مجدد آن تنها در شرایطی مورد قبول است که تغییرات و به روزرسانی طرح ارایه شده (به خصوص اعمال نظرات داوران در مرحله طرح کامل) در فایل جداگانه‌ای به طور کامل و شفاف توضیح داده شده باشد. در غیر این صورت طرح به مراحل بعدی راه پیدا نخواهد کرد و مسکوت اعلام خواهد شد.
موضوع و متدولوژی طرح: 
 • طرح‌های ارایه شده در گرنت اصلی می‌بایست فراتر از طرح‌های معمول دانشگاهی بوده و ترجیحا بر محورهای ارایه شده در فهرست اولویت‌های کمیته‌ها منطبق باشد.
 • طرح‌هایی که موضوع آن‌ها بررسی اثربخشی و عوارض ترکیبات (اعم از شیمیایی و گیاهی) است می‌بایست ابتدا مطالعات پایه (حیوانی، سلولی، آنزیمی و نظایر آن) آن در سطح دانشگاهی انجام شود و طرح ارایه شده به مؤسسه بر اساس نتایج مرحله اول طراحی و ارسال شود (مصوبه شورای عالی مؤسسه مورخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۵).
 • طرح‌های پیشنهاد شده ای که با طرح­‌های اجرا شده یا در حال اجرا شناخته شده در کشور دارای یک خروجی قابل ارائه یکسان هستند غیرقابل بررسی تشخیص داده خواهند شد مگر توجیهات محققین مبتنی بر مستندات انجام دوباره آن را الزامی گرداند. در چنین مواردی  کمیته‌های تخصصی با ارایه مستندات طرح‏‌های درحال اجرا یا اجرا شده می‌تواند طرح پیشنهادی که توجیه مناسب ندارد را قبل از فرآیند داوری یا بعد از آن از دستور کار خارج سازد.
 • طرح­‌های اثربخشی داروی یک برند خاص زمانی مورد پذیرش کمیته قرار خواهد گرفت که ۷۰ درصد منابع آن از شرکت دارویی مربوطه تأمین شده باشد.
 • انجام مطالعات کارآزمایی بالینی (Clinical Trial) که دقیقا مداخلاتی را مورد آزمون اثربخشی یا کارآمدی قرار می‌دهند که مشابه خارجی آن انجام شده است و نتیجه­‌ی مثبتی از آن استخراج نشده از نظر کمیته مردود شناخته می‌شود.
 • انجام مطالعات کارآزمایی بالینی (Clinical Trial) که دقیقا مداخلاتی را مورد آزمون اثربخشی یا کارآمدی قرار می‌دهند و موارد متعدد مشابه خارجی آن وجود دارد، در حالی که نتایج متناقضی از آن وجود دارد زمانی مورد بررسی در کمیته‌های تخصصی مربوطه قرار می‌گیرد که در پروپوزال خلاصه آنالیز مناسبی (متاآنالیز) از طرف محقق ارایه شده باشد.
 • با  توجه به سرمایه‌‌گذاری معاونت تحقیقات و فناوری بر مطالعات کوهورت و ایجاد زیرساخت Persian Cohort، حمایت از مطالعات جدید کوهورت در اولویت  این مؤسسه نیست.
 • با  توجه به سرمایه‌‌گذاری معاونت تحقیقات و فناوری بر مطالعات ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت، حمایت از مطالعات جدید ثبت (registry) در اولویت  این مؤسسه نیست.
 • عدم درج کامل مطالعات مشابه توسط محقق در بخش مرتبط در پروپوزال نشانه‌ی عدم شفافیت یا کفایت محقق در انجام مطالعه است که منجر به رد آن توسط کمیته‌های تخصصی قبل یا بعد از فرآیند داوری خواهد شد. 
 • طرح‌هایی که با مشارکت سازمان‌‌ها و نهادهای بین‌المللی انجام می‌شود می‌بایست مراحل انجام طرح در ایران کاملا تبیین شده و دستاورد طرح برای کشور به طور شفاف توضیح داده شود. جلب مشارکت‌های ملی و بین‌المللی (در صورت ارایه مستندات قانونی)، به کسب امتیاز بالاتری برای طرح منجر خواهد شد.  
بودجه طرح: 
 • عدم تناسب فاحش میان نیازهای تکنیکی، فنی، ابزارها و متدهای مورد نیاز تحقیق با محیط پیشنهاد شده برای اجرای تحقیق (دانشگاه محل تحقیق) -حتی در مرحله پروپوزال اولیه- می‌تواند منجر به رد آن توسط کمیته‌های تخصصی شود. 
 • بودجه طرح‌های ارایه شده به مؤسسه می‌بایست منطقی و مبتنی بر محاسبات دقیق باشد. بدیهی است عدم تناسب بودجه با موضوع و روش کار می‌تواند به عدم پذیرش طرح منجر شود. بودجه‌ طرح‌‌های مصوب گرنت اصلی بر اساس موضوع و روش کار تاکنون بسیار متنوع بوده و از پنجاه میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد تومان را در برمی‌گیرد.

ارسال و پذیرش طرح

 • پذیرش طرح‌های تحقیقاتی سالانه یک یا دو بار فراخوان می‌شوند (فهرست فراخوان‌ها). توجه داشته باشید مهلت هیچ یک از فراخوان‌‌های مؤسسه تمدید نخواهد شد. لذا توصیه می‌شود حداقل سه روز پیش از پایان مهلت اقدام به ارسال فرمایید تا در صورت هرگونه کسر مدرک و نقص اطلاعات فرصتی برای بازبینی و تصحیح آن باشد.
 • با توجه به بودجه محدود مؤسسه و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت متقاضیان گرنت، فرایند ارزیابی طرح در این مؤسسه در دو مرحله صورت می‌گیرد:
  • طرح‌های پژوهشی اولیه یا (Pre- proposal) فقط به زبان انگلیسی
  • طرح‌های پژوهشی کامل (Full proposal)) فقط به زبان انگلیسی- حداقل یک داور از سه داور از دانشمندان خارج از ایران انتخاب می‌شوند.)
 • ارسال طرح به مؤسسه می‌بایست با تکمیل فرم برخط (on-line) و نیز فرم‌های برون خط (off-line) ارایه شده در سامانه ارسال طرح‌های تحقیقاتی انجام گیرد. 
 • از آنجایی که فرم‌های ارایه شده در سامانه در هر فراخوان مورد بازبینی و به روزرسانی قرار می‌گیرد برای ارسال طرح در هر فراخوان، فرم‌های جدید را از طریق سامانه دریافت و پس از تکمیل به ارسال آن از طریق سامانه اقدام کنید. 
 • تکمیل و ارسال فرم‌‌های فراخوان‌های قبلی منجر به عدم پذیرش و مسکوت شدن طرح ارسالی خواهد شد.
 • فرایند ارزیابی طرح‌ها در مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران را در اینجا ببینید.
 • جهت کسب اطلاع بیشتر راهنمای مندرج در صفحه طرح‌های پژوهشی اولیه (Pre-proposal) و نیز طرح‌های پژوهشی کامل (Full-proposal) را مطالعه کنید.

شرایط متقاضی (Applicant) طرح

 • هر فرد متقاضی می‌تواند فقط یک طرح (گرنت اصلی یا گرنت محقق جوان) در هر فراخوان ثبت کند و چنانچه طرح مصوب در حال اجرا  (گرنت اصلی یا گرنت محقق جوان) داشته باشد تا زمانی که آن را به اتمام نرساند (پیشرفت کار ۱۰۰ درصد و انجام تعهدات)  نمی‌تواند طرح جدیدی را ارسال کند. 
 • متقاضی یا به عبارتی محقق اصلی (Principle Investigator) می‌بایست سابقه انجام طرح‌های با موضوع مرتبط و متدولوژی مشابه را داشته باشد. 
 • محقق اصلی باید مقیم داخل (محل کار وی در داخل کشور) باشد یا محقق ایرانی غیرمقیم با وابستگی دانشگاهی به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در داخل کشور باشد.
 • وابستگی دانشگاهی محقق اصلی می‌تواند دانشگاه‌های غیرعلوم پزشکی باشد ولی با توجه به رسالت مؤسسه در حمایت از طرح‌های تحقیقاتی سلامت، حداکثر بیست درصد از بودجه مؤسسه به طرح‌هایی که محقق اصلی در دانشگاه‌های غیرعلوم پزشکی شاغل است تخصیص می‌یابد.
 • رئیس مؤسسه، دبیر مؤسسه، رؤسا، دبیران و اعضای کمیته‌های علمی مؤسسه نمی‌توانند محقق اصلی (Principle Investigator)  طرح‌های ارایه شده به مؤسسه در این نوع گرنت باشند.

همکاران طرح

ضرورت تأیید همکاری توسط همکاران طرح:
 • پس از ثبت طرح در سامانه، پیامک و نامه الکترونیک به منظور راهنمایی جهت ورود به پروفایل طرح در سامانه برای همکاران ارسال خواهد شد و تمامی همکاران طرح موظف به تأیید آن‌لاین همکاری خود هستند. 
 • چنانچه همکار طرح هستید و پیامکی مبنی بر درخواست تأیید همکاری دریافت نکرده‌اید دلیلش می‌تواند عدم ثبت و یا اشتباه در ثبت شماره همراه شما توسط متقاضی اصلی باشد.
 •  چنانچه همکار طرح هستید و نامه الکترونیکی مبنی بر درخواست تأیید همکاری دریافت نکرده‌اید دلیلش می‌تواند عدم درج صحیح آدرس الکترونیک شما در سامانه باشد و یا این که نامه الکترونیک ارسالی در پوشه Bulk یا Spam یا Junk ذخیره شده باشد.
 • چنانچه همکار طرح هستید و نامه الکترونیکی مبنی بر درخواست تأیید همکاری دریافت نکرده‌اید می‌توانید با ارسال نامه الکترونیک با شرایط زیر اقدام کنید:
  • عنوان نامه الکترونیک: تایید همکاری در طرح شماره .... با عنوان «سه کلمه اول عنوان درج شود....»
  • مخاطب نامه الکترونیکدبیرخانه طرح های تحقیقاتی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران
  • متن نامه الکترونیک: بدین وسیله خواهشمند است همکاری اینجانب در طرح شماره .... با عنوان «عنوان کامل درج شود» به صورت دستی تأیید شود.
  • امضای نامه الکترونیک: نام و نام خانوادگی، سمت، محل کار، آدرس، شماره تلفن، آدرس ای میل  
  • آدرس گیرنده: nimad@research.ac.ir (رونوشت ای میل به متقاضی اصلی طرح)
  • ای میل ارسالی می‌بایست از آدرسی منطبق بر آدرس درج شده در سامانه ارسال شود تا احراز هویت فرد امکان‌پذیر باشد.
 • عدم تأیید همکاری توسط همکاران اعلام شده به عنوان امتیازی منفی برای طرح‌های اولیه درنظر گرفته شده و منجر به مسکوت شدن طرح‌‌های کامل خواهد شد.
 • سامانه ثبت طرح‌ها فقط به مدت یک هفته پس از اتمام مهلت ارسال طرح‌های تحقیقاتی برای تأیید همکاران طرح باز است.
 • چنانچه حتی یک همکار هم همکاری خود را تأیید نکرده باشد، سامانه اجازه ارسال طرح به مرحله بعدی را نخواهدداد و طرح مسکوت اعلام خواهد شد.
تغییر اسامی همکاران طرح:
 • در طرح پژوهشی کامل، افزودن اسامی جدید به فهرست همکاران اعلام شده در طرح اولیه امکان‌پذیر است. 
 • اسامی همکاران اعلام شده در طرح‌ پژوهشی کامل می‌بایست منطبق بر اسامی همکاران اعلام شده در طرح‌ پژوهشی اولیه باشد. هرگونه عدم مغایرت منجر به مسکوت شدن طرح خواهد شد؛ مگر اینکه همکار(ان)ی که نامش(ان) حذف شده با ارسال نامه رسمی انصراف و رضایت خود از عدم همکاری را اعلام کند.

طرح‌های پژوهشی اولیه

طرح‌های پژوهشی کامل

   

گرنت محقق جوان

    گرنت محقق جوان که زیرمجموعه گرنت اصلی است برای اولین بار در فراخوان سوم (مهرماه ۱۳۹۵) مؤسسه راه‌اندازی شده است. این گرنت به منظور تشویق محققان جوان فعال در انجام طرح‌های مستقل و توسعه حیطه فعالیت تخصصی آنها می‌باشد. برای اطلاع از ارایه این گرنت به فهرست فراخوان‌ها مراجعه کنید.

 • شرایط متقاضی اصلی (PI): سه شرط الزامی عبارتند از: ۱- عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سن کمتر از ۴۰ سال ۳- شاخص هیرش (h-index) معادل ۵ یا بالاتر در نمایه نامه Scopus (برای کسب اطلاع از شاخص هیرش خود به سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی مراجعه کنید)
 • هزینه درخواستی از مؤسسه برای حمایت از طرح‌های مشمول این گرنت می‌بایست حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال باشد. تنها در صورت ارایه نامه رسمی مبنی بر تأمین بخشی از هزینه کل از نهادهای دیگر، هزینه کل می‌تواند بیش از سقف مجاز هزینه درخواستی باشد.
 • حداکثر ۵۰ گرنت در هر فراخوان (در مجموع کمیته‌ها) تخصیص داده می‌شود.
 • سایر شرایط و مقررات مشابه گرنت‌ اصلی است.کد امنیتی را در کادر بنویسید    
کلیدواژه ها: راهنمای متقاضیان | محقق جوان | پژوهشگر فرهیخته |

دفعات مشاهده: 19425 بار   |   دفعات چاپ: 356 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر