بایگانی بخش اخبار و رویدادها

:: Serious Game Prize 1397 - ۱۳۹۷/۸/۷ -
:: ابقای دکتر ملک زاده در ریاست موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۷/۸/۷ -
:: Seed Money Grant-Approved projects - ۱۳۹۷/۸/۷ -
:: حذف خوداستنادی از شاخص اچ ایندکس محققان برتر - ۱۳۹۷/۸/۲ -
:: News and Events - ۱۳۹۷/۸/۲ -
:: گزارش کارگاه بیماری‌های غدد و متابولیسم - ۱۳۹۷/۲/۲۰ -
:: گزارش تصویری کارگاه عفونی - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: گزارش تصویری - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: سخنرانی دکتر ملک زاده در سمینار آموزشی «مشارکت در طرح‌های پژوهشی بزرگترین برنامه‌ تحقیقات و نوآوری در اتحادیه اروپا » - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: جزئیات نحوه مشارکت در بزرگترین برنامه تحقیقات و نوآوری اتحادیه اروپا - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: سخنرانی وزیر محترم بهداشت در همایش بررسی شیوه‌های دستیابی به مرجعیت علمی - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -
:: آرشیو عکس - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -
:: سخنرانی قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در همایش بررسی شیوه‌های دستیابی به مرجعیت علمی - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -
:: افتتاح موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -
:: برگزاری دومین جلسه هیأت امنای مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -
:: حمایت از طرح های فرادانشگاهی و ملی در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -
:: سخنرانی بازاندیشی راهبری سازمانی (لیدرشیپ) - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -
:: تاکید وزیر محترم بهداشت بر حفظ پایداری موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران در طول تغییر دولت‌ها - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -
:: اعطای گرنت 25 میلیونی - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -
:: خیرش ایران برای ورود به مسیر غول‌های تحقیقاتی پزشکی جهان - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -
:: افزایش بودجه علوم شناختی در مؤسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -
:: افزایش 100 درصدی خودکشی در خاورمیانه - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -
:: افتتاح موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -
:: سخنرانی معاون تحقیقات وزارت بهداشت در همایش بررسی شیوه‌های دستیابی به مرجعیت علمی - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -
:: فهرست اخبار و رویدادهای قدیمی - ۱۳۹۵/۱/۲ -