بایگانی بخش طرح‌های پژوهشی اولیه (Pre-proposal)

:: Microbiome Projects - ۱۳۹۷/۸/۳۰ -
:: Pre-proposal - ۱۳۹۷/۸/۳۰ -
:: طرح های مصوب سال 1396- گرنت پژوهشگر فرهیخته - ۱۳۹۷/۲/۱۵ -
:: طرح های مصوب سال 1395- گرنت پژوهشگر فرهیخته - ۱۳۹۷/۲/۱۵ -
:: طرح های مصوب سال 1394- گرنت پژوهشگر فرهیخته - ۱۳۹۷/۲/۱۵ -