بایگانی بخش آموزش پژوهش

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 49 | تعداد کل بازدید های مطالب: 138,052 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: RCT-GCP 98 - ۱۳۹۸/۹/۱۲ -
:: How to read a systematic review 1398 - ۱۳۹۸/۸/۲۷ -
:: آموزش و پژوهش - ۱۳۹۸/۷/۲ -
:: Instructions and Guidelines - ۱۳۹۸/۴/۲۸ -
:: RCT-GCP - ۱۳۹۸/۳/۳۰ -
:: RCT-GCP_Tabriz - ۱۳۹۸/۳/۳۰ -
:: RCT-GCP - ۱۳۹۷/۲/۵ -
:: RCT-GCP - ۱۳۹۷/۲/۵ -
:: Horizon ۲۰۲۰ meeting - ۱۳۹۷/۲/۴ -
:: Seminar program - ۱۳۹۷/۱/۱۴ -
:: مقالات آموزشی - ۱۳۹۶/۹/۱۱ -
:: Recorded_Videos - ۱۳۹۶/۹/۱۱ -
:: Cochrane Iran Workshops:Cochrane Review-Basic 97 - ۱۳۹۶/۸/۲ -
:: Cochrane Iran Workshops:Cochrane Review-Basic - ۱۳۹۶/۸/۲ -
:: Cochrane Iran Workshops:EBM - ۱۳۹۶/۸/۲ -
:: How to read a systematic review 1397 - ۱۳۹۶/۸/۲ -
:: Cochrane Iran Workshops:developing a protocol for a Cochrane review 98 - ۱۳۹۶/۸/۲ -
:: صفحه پرداخت کارگاه - ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ -
:: کارگاه راه‌هایی برای تفسیر ساده یافته‌های آماری - ۱۳۹۵/۷/۲۴ -
:: کارگاه پیشرفته مرور سیستماتیک، متاآنالیز و کاربردهای GRADE در تدوین راهنماهای بالینی - ۱۳۹۵/۷/۲۴ -
:: نگارش علمی صریح و موفق- دوره اول و دوم - ۱۳۹۵/۷/۲۴ -
:: تحلیل قدرت آماری (Analysis of Statistical Power) - ۱۳۹۵/۷/۲۴ -
:: Ethics in Scientific Writing and Journal Publishing - ۱۳۹۵/۷/۲۴ -
:: کارگاه نگارش علمی صریح و موفق-دوره سوم و چهارم - ۱۳۹۵/۷/۲۴ -
:: کارگاه نگارش علمی صریح و موفق-دوره پنجم - ۱۳۹۵/۷/۲۴ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1