مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی-  کمیته فناوری و نوآوری‌های علوم پزشکی
Tech com

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/30 | 

کمیته فناوری و نوآوری‌های علوم پزشکی

فهرست اعضا

فراخوان آذر ۹۸

طرح‌های مصوب

نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.16.77.fa
برگشت به اصل مطلب