مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی-  کمیته خون‌شناسی و سرطان
cancer approved projects

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/1 | 

طرح‌های مصوب کمیته خون‌شناسی و سرطان
(به روزشده در تاریخ ۱ تیر‌ماه ۱۳۹۹)

طرح‌های مصوب فراخوان اول

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
شناسایی مسیرهای انتقال پیام اتوفاژی به عنوان یک راهکار درمانی برای توسعه دارو در بیماران سرطان خون سید محمد امین موسوی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری
۱۳۵۰
 
۱۳۹۵/۱/۱۷ ۱۳۹۷/۶/۲۷ ۱۰۰


 

طرح‌های مصوب فراخوان دوم

عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه(میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
مهار ابشار موالونات سلولهای گلیوبلاستومای انسان را نسبت به تموزولومیدازطریق تنظیم اتوفاژی حساس می کند پونه مکرم دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۰۲۵ ۱۳۹۵/۹/۲۰ ۱۳۹۸/۵/۲۰ ۸۰
بررسی ارتباط بین عوامل خطر تغذیه ای قابل تعدیل و خطر بروز انواع سرطان ها در زنان: مطالعه مورد-شاهدی لانه گزیده در کوهورت گلستان مرضیه نجومی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۹۶ ۱۳۹۵/۹/۱۶ ۱۳۹۸/۹/۱۶ ۱۰۰
تعیین ژنوتیپ گروه‌های خونی بیماران تالاسمی به منظور  جلوگیری از آلوایمنوزاسیون و کاهش  دفعات تزریق خون ناصر امیری زاده موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ۲۰۰۰ ۱۳۹۵/۹/۱۵ ۱۳۹۸/۴/۳۰ ۱۰۰
ارزیابی پایداری و فعالیت ضد لنفوم B سلولهای CAR T اختصاصی CD۱۹ با بیان بالای ژن Bcl-XL در مطالعات پیش بالینی جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۷۶۰ ۱۳۹۵/۹/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۹۰
ایجاد بیوبانک (خزانه زیستی) و ذخیره نمونه‌های بیولوژیک مطالعه کوهورت بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در ایران محمد امانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۹۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱ ۳۰
اجرای برنامه غربالگری کولونوسکوپیک در بستگان درجه یک بیماران مبتلا به سرطان روده در استان گلستان: قابلیت اجرا و میزان تاثیر عبدالرضا فاضل دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۰۸۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱ ۵۰
گرنت پژوهشگر جوان
اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی کاندیدمی‌یا در ایران حمید بدلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۳۰۰ ۱۳۹۶/۵/۲۳ ۱۳۹۸/۹/۳۰ ۹۰

 
 

طرح‌های مصوب فراخوان سوم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه(میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
مطالعه پویش کل ژنومی سرطان معده در اردبیل: ناحیه ای با بروز بالای سرطان کاردیای معده در جهان سعید لطیفی نوید دانشگاه محقق اردبیلی ۳۰۱۲۸.۳۱ ۱۳۹۶/۶/۱۲ ۱۴۰۰/۸/۱۲ ۸۰
راه اندازی و مدیریت بانک نمونه های زیستی اطفال مبتلا به سرطان به همراه پایگاه داده های بالینی مربوطه پیمان عشقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۴۷۴۲.۹۲ ۱۳۹۶/۶/۲۰ ۱۴۰۱/۶/۲۰ ۵۰
بررسی پروفایل ژنتیکی بیماران مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید سید رسول زکوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۹۰۳.۳ ۱۳۹۶/۵/۲۲ ۱۴۰۰/۱/۲۲ ۲۰
طراحی واریانت جدید فاکتور ۸ خونی به منظور کاهش اثرات ایمنی زایی آن محمدعلی مظلومی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷۵۰.۱ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ۱۳۹۹/۳/۱۱ ۶۵
تولید و بررسی ساختاری و عملکردی اولین آنتی بادی با دو ویژگی در ایران برای درمان سرطان پستان محمد مهدی امیری دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۵۰۲.۸ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ۱۳۹۹/۳/۱۱ ۷۰
تعیین شیوع آلودگی به عفونت هلیکوباکترپیلوری در مناطق با میزان بروز متفاوت سرطان معده در ایران محمد صادق مسرت مشهدی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۳۲۰ ۱۳۹۶/۵/۳ ۱۳۹۹/۱/۳ ۷۵
بررسی DNA فاقد سلول و در گردش در پلاسما در مبتلایان به سرطان سلول سنگفرشی مری در مطالعه کوهورت استان گلستان بهنوش عابدی اردکانی آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (فرانسه) ۵۱۱۴.۰۴ ۱۳۹۶/۷/۴ ۱۳۹۹/۷/۴ ۷۰
گرنت پژوهشگر جوان
طراحی و ساخت ایمونوسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص نشانگر زیستی سرطان سینه مبتنی بر الکترودهای صفحه چاپی مهدی رحیمی نصرابادی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ۳۰۰ ۱۳۹۶/۶/۵ ۱۳۹۷/۶/۵ ۱۰۰
تولید وکتور نوترکیب بیان کننده ژن فاکتور فراگمنته‌کننده DFF۴۰ (DNA ) تحت کنترل پروموتور اختصاصی تومور Survivin وجیهه اکبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۰۰ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ۸۵
 

 

طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه(میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
زندگی درون سلولی هلیکوباکتر پیلوری در مخمر کاندیدا و تاثیر آن بر تنوع ژنتیکی باکتری فریده سیاوشی دانشگاه تهران ۱۹۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۶۰
آیا PTHrP با تغییر متابولیسم انرژی در ایجاد کاشکسی ناشی از سرطان موثر است میرعلیرضا تکیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۰
بررسی اثر آسپیرین با دوز پایین بر بروز و مرگ و میر سرطان معده در شمال غرب ایران (مطالعه اردبیل) فرهاد پورفرضی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۹۸۸۳.۹۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۶۵
بازیابی لوکوسیتها از فیلترهای حذف لوکوسیتی کیسه های خون اهدایی به منظور استخراج پپتیدهای ضد میکروبی افسانه آقایی موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ۹۹۹.۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۹/۴/۱۳ ۷۰
بررسی شیوع سایر گروههای خونی در اهدا کنندگان مستمر به منظور یافتن خون سازگار برای بیماران با تزریق خون مکرر(تالاسمی) آزیتا آذرکیوان موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ۱۷۷۴.۲۸ ۱۳۹۶/۱۱/۹ ۱۳۹۸/۱۱/۹ ۶۰
گرنت پژوهشگر جوان
بررسی سطح سرمی بالانس اکسیدانت-آنتی اکسیدانت، زیرواحد RRM۲ و RRM۲B آنزیم ریبونوکلئوتید ردوکتاز ومیزان بیان بافتی ژنهای آنها در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال و ارتباط آن با بروز متاستاز ناصر مبرا دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۳۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۰۰
مهار ترکیبی گیرنده های تنظیمی PD-۱ و Tim-۳ به منظور فعال نمودن سلول های T-CD۸+ فرسوده در لوسمی لنفوسیتی مزمن در شرایط in vitro حسین عسگریان عمران دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۳۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲ ۹۵
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان پنجم

عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه(میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
ارزیابی سروایوال بیماران کانسر پستان متاستاتیک بوسیله جراحی رزکشن تومور اولیه رامش عمرانی پور دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۰۴.۵ ۱۳۹۷/۹/۳ ۱۴۰۲/۹/۳ ۱۵
بررسی کیفیت زندگی طولانی مدت بیماران مبتلا به سرطان پستان در سه مرحله، پس از درمان، یکسال و ۵ سال بعد: یک مطالعه چند مرکزی اکرم السادات سجادیان پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی ۱۶۱۲.۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۲۵
طراحی مدل پیشبینی خطر بروزحوادث قلبی در بیماران مبتلا به سرطان پستان و روده نضال صراف زادگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۱۵۳۵.۳ ۱۳۹۷/۸/۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۱۰
گرنت پژوهشگر جوان
بررسی نقش α۶β۴ اینتگرین در تروپیسم سلولهای توموری در گردش خون بیماران مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک به ریه شقایق حق جوی جوانمرد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱ ۱۴۰۰/۲/۱ ۰
ارزیابی اهمیت پیش آگهی تغییرات دینامیک بیومارکر MRD-WT۱پس از پیوند مغز استخوان بر میزان بقای کلی و بقای عاری از بیماری در بیماران لوسمی حاد، یک مطالعه مدل بندی توام داده‌های زمان تا رخداد و یافته های طولی امیر کسائیان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۰ ۱۳۹۷/۷/۱۱ ۱۳۹۹/۵/۱۱ ۰
بررسی وضعیت عملکردی سلول‌های خاطره CD۴+ TSCM در غدد لنفاوی بیماران مبتلا به سرطان پستان زهرا فقیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱ ۱۳۹۹/۸/۱ ۲۵
 

طرح‌های مصوب فراخوان ششم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
کارایی درمانی آرژنین بر آنژیوژنز بافت نرمال و متاستاتیک پستان از طریق مطالعه مسیرهای متابولیسم اندوتلیال در شرایط برون و درون تن کامران منصوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶۰۰ ۱۳۹۸/۳/۴ ۱۴۰۰/۳/۴  ۴۰
مطالعه IgA deficiency در اهداء کنندگان خون سازمان انتقال خون ایران و بیماران مشکوک به نقص IgA و بستگان این افراد با هدف ایجاد رجیستری سازگار شیوا ثقفی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۵۶۰.۷ ۱۳۹۸/۳/۷ ۱۳۹۹/۹/۷ ۶
تولید اگزوزوم‌های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی حاوی siRNA ضد VEGF به عنوان داروی آنتی آنژیوژنیک جایگزین برای آنتی بادی مونوکلونال Bevacizumab جهت درمان گلیوم‌های مغزی مهدی نیکوبخت دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۸۹.۷۷ ۱۳۹۸/۴/۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲  ۲۵
شناسایی مسیرهای پیام‌رسانی دخیل در ایجاد مقاومت به ویروس درمانی سرطان سینه و مدل های پیوندی مشتق از بیماران (PDX) آن کیهان آزادمنش انستیتو پاستور ایران مصوب: نهایی‌سازی
گرنت مقاله برتر
نقش سرکوب بیان ژن گیرنده‌های آلفا هفت نیکوتینی استیل کولین با استفاده از نانو ذرات حاوی RNA کوچک مداخله‌گر (siRNA) بر روند پیشرفت سرطان کبد بهزاد برادران دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۰۰ ۱۳۹۸/۲/۲۳ ۱۳۹۹/۲/۲۳ ۱۰۰
هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در بافت چربی سینه زنان مبتلا به سرطان سینه در استان کرمانشاه مقداد پیرصاحب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۰۰ ۱۳۹۸/۸/۶ ۱۴۰۰/۸/۶ ۰
گرنت پژوهشگر جوان
انتخاب MicroRNA جدید بعنوان بیومارکر تشخیصی سرطان پانکراس با استفاده از روش  Systems Biology یزدان عسگری دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۴ ۱۳۹۹/۲/۴ ۵۰
ارزیابی اثر بخشی کار تیمی در بررسی موارد سرطان غیر معمول در شهر کرمان مینا دانایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۷۸.۴ ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۲۴
تعیین مقدار بوسولفان با استفاده از نانو جاذب پلیمری جدید و کروماتوگرافی مایع به منظور پیش بینی مدل فارماکوکینتیکی و ارتباط آن با وقوع عوارض جانبی و مرگ و میر در بالغین ایرانی تحت پیوند آلوژن مغز استخوان ثمین حمیدی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۱۳۹۹/۲/۱۰ ۹۵
تاثیر ایمونونانولیپوزوم‌های پگیله چند دارویی حامل سیسپلاتین، دو سه تاکسل و سیتوکسیمب علیه کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن: مطالعه برون تنی و درون تنی مریم کوه سلطانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۲۰
ایمونوتراپی ترکیبی سرطان بوسیله نانوذرات بارگیری شده با siRNA اختصاصی IL-۶ و واکسن سلول دندرتیک پالس شده با لیزات تومور در مدل تجربی  فرهاد جدیدی نیارق دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳۹۹/۶/۲۵ ۰
مطالعه‌ی نقش اگزوزوم‌ها در ایجاد مقاومت دارویی سلول‌های مولتیپل میلوما محمدحسین اصغری دانشگاه علوم پزشکی بابل ۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۳۹۹/۲/۱۴ ۲۵
بررسی اثرات درمانی نانو سلنیوم و نانوتلوریوم اینتراوزیکال (داخل مثانه‌ای) در مدل موشی سرطان مثانه و مقایسه با داروی ب ث ژ اینتراوزیکال تولیدی در ایران محمدحسین یزدی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۸۶ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۱۴۰۰/۲/۱۸ ۸۰
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان هفتم

عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت

گرنت اصلی
بررسی خصوصیات بالینی و ژنتیکی سندرم‌های ارثی کولورکتال مانند سندرم لینچ و پولیپوز ادنوماتوز فامیلیال کولون و پولیپوز وابسته به mutyh در ایران: مطالعه مقطعی چند مرکزی لادن گشایشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۹۵۰۰ ۱۳۹۸/۵/۳۰ ۱۴۰۱/۵/۳۰ ۳۰
شناسایی اتو آنتی بادی های بدیع وابسته به سرطانهای پستان و معده از طریق آنالیز سرولوژیکی پروتئوم جفت امیرحسن زرنانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۳۶۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ۲۰
گرنت با اعتبار محدود
افزایش اثر نانولیپوزوم های پگیله داروی جفیتینیب توسط آپتامر AS۱۴۱۱ در هدف قرار دادن تومور موش‌های سرطانی شده با سلول C۲۶ مسعود سعیدی جم دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳۹۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۰
گرنت مقاله برتر
ارزیابی مسیر IRE۱/XBP۱s در استرس شبکه اندوپلاسمی به عنوان یک روش درمانی جدید برای سرطان کولورکتال مروه رحمتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۰
گرنت پژوهشگر جوان
بررسی فعالیت ضد سرطانی آنزیم ال - آسپاراژیناز جدید جداسازی شده ازمخمریاروویا بر روی سلول های سرطانی لوکمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) احمد مختارزاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ۰
بررسی بیان ملکولهای مهاری سیستم ایمنی در بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان مثانه علی آریافر دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۰ 


 


 

طرح‌های مصوب فراخوان هشتم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
برنامه پیشگیری از بروز بیماری فاکتور ۱۳ و شناسایی موارد ناقل در استان سیستان و بلوچستان مجید نادری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۴۶۳/۳ منتظر عقد قرارداد
بررسی اثربخشی استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیال مغز استخوان حاوی لنتی ویروس حامل ژن تیمیدین کیناز برای درمان بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فرم سعید اورعی یزدانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۹۰۱/۸ منتظر عقد قرارداد
تخمین و پیش بینی هزینه های درمانی سرطان های شایع در کودکان در ایران تا سال ۱۴۰۸ وحید علی پور دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۹۹/۵ ۱۳۹۹/۴/۴ ۱۴۰۱/۴/۴ ۰
بررسی وضعیت مقایسه ایی اثربخشی و ساماندهی روش درمان ایمیون ترومبوسیتوپنیک پورپورا در کودکان و نوجوانان ایرانی حسن ابوالقاسمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله  مصوب: نهایی‌سازی
بررسی متاژنومیکس و culturomics میکروبیوتای معده در مراحل مختلف التهابی بر اساس تشخیص پاتولوژی در ساکنین مناطق با بروز بالا و پایین سرطان معده پرستو صنیعی دانشگاه شهید بهشتی ۳۳۰۰ ۱۳۹۹/۲/۱۴ ۱۴۰۲/۲/۱۴ ۰
فعال سازی بیان هموگلوبین جنینی با حذف ژن BCL۱۱A در سلول های بنیادی خونساز با استفاده از کمپلکس‌های ریبونوکلئوپروتئین CRISPR/Cas۹: مطالعه در مدل های حیوانی با هدف درمان بتا تالاسمی ناصر احمدبیگی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۵۷۷/۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۰
بررسی پروفایل ژنتیکی و بیانی بیماران مبتلا به سرطان پاپیلاری مقاوم به درمان با ید رادیواکتیو و بیماران غیر مقاوم به ید رادیواکتیو وحید حق پناه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۰۹۹/۴ ۱۳۹۹/۴/۱۵ ۱۴۰۲/۴/۱۵ ۰
کارآزمایی بالینی فاز یک/دو جهت بررسی ایمنی، امکانپذیری و شواهدی از اثربخشی سلول‌های NK با منشا هاپلوایدنتیکال پس از تکثیر در محیط آزمایشگاه به بیماران AML مقاوم به درمان یا عود کرده محمد احمدوند دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۹۶۹/۷۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۰
گرنت پژوهشگرجوان
بررسی توانایی مهارگر آئورورا کیناز ب AZD۱۱۵۲، برای غلبه بر مقاومت سلول‌های سرطان پستان ناشی از مسیر اتوکرینی هورمون رشد علی ذکری دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۰۵/۷۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰
بررسی تأثیر آمیگدالین بارگیری شده در اگزوزوم‌های انگور بر مولکول‌های چسبنده سلولی (اینتگرین) در سلول‌های سرطان پستان مهدی یوسفی دانشگاه علوم پزشکی تبریر ۳۰۰ ۱۳۹۹/۲/۱۴ ۱۴۰۰/۸/۱۴ ۰
بررسی پروفایل پروتئوم سلول‌های بنیادی سرطان جدا شده از بافت توموری پستان مردان مبتلا به سرطان پستان سعیده جعفری نژاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۰۰ منتظر عقد قرارداد
نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.18.52.fa
برگشت به اصل مطلب