مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی- کمیته آسیب‌شناسی، ژنتیک و سلول‌های بنیادی
فهرست اعضای کمیته آسیب‌شناسی، ژنتیک و سلول‌های بنیادی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/1 | 

رئیس کمیته: دکتر محمد واسعی

دبیر کمیته: دکتر محمدحسن قوسیان

اعضا: (به ترتیب الفبا):

دکتر نگار آذرپیرا 
دکتر حسین بهاروند 
دکتر آرش خجسته 
دکتر مسعود ستوده 
دکتر مسعود سلیمانی 
دکتر کامران علی مقدم 
دکتر عبدالمحمد کجباف‌زاده 
دکتر سید جواد مولی 
دکتر حسین نجم‌آبادی

نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.21.69.fa
برگشت به اصل مطلب