مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی- راهنمای متقاضیان
Instruction for Applicants

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 

راهنمای متقاضیان گرنت‌های تحقیقاتی

گرنت اصلی

گرنت محقق جوان

گرنت با اعتبار محدود (Small Grant)

گرنت مقاله برتر (Top Paper)

گرنت پژوهشگر فرهیخته 

گرنت بین‌المللی


مهلت ارسال طرح پژوهشی برای هر یک از گرنت‌های فوق را در بخش فراخوان‌ها ببینید.

 
نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.26.141.fa
برگشت به اصل مطلب